ยินต้อนรับ

ระบบการลงทะเบียนเรียน ออนไลน์ เวอร์ชั่น III


คำชี้แจง

ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 !!! ระหว่างวันที่ 14-21 ต.ค. 61 ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้!!!

- นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ ระดับชั้น ม.4-5 ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ได้จากที่นี่

- นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ ระดับชั้น ม.1-3 ลงทะเบียนเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้จากที่นี่

- หากต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หรือ รายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คลิกที่นี่

* กิจกรรมชุมนุมลงทะเบียน วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561!!หมายเหตุ!!

- นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2561 เปิดระบบเวลา 15.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2561 และ ปิดระบบเวลา 15.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2561

- นักเรียน ระดับชั้น ม.4-5 สามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนได้ ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 เปิดระบบเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และ ปิดระบบเวลา 00.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2561

* หากมีปัญหาในการเข้าระบบ ติดต่อครูอิทธิพล เสาร์แดน ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 หรือ ที่กลุ่มบริหารวิชาการ หรือ โทร.0988789690